ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

για Επιχειρήσεις

Στο γραφείο μας  εφαρμόζουμε τις αρχές της προληπτικής δικηγορίας. Με την πρακτική αυτή επιδιώκουμε να επιτρέψουμε σε μια επιχείρηση να αναπτύξει συστήματα, με τα οποία να αποφεύγει, να διαχειρίζεται, να περιορίζει ή να ελαχιστοποιεί τη νομική ευθύνη από επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τις επιχειρηματικές απώλειες από απάτες και επισφαλείς απαιτήσεις.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στο πλαίσιο της μακράς μας ενασχόλησης με το εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο το γραφείο μας έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα του και στους Νομικούς Ελέγχους που προηγούνται στο πλαίσιο είτε χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είτε επένδυσης σε αυτή άλλοτε δια εξαγοράς και άλλοτε δια συγχωνεύσεως. Κατ αυτό τον τρόπο παράσχουμε τις κατάλληλες λύσεις προς τον επενδυτή, ώστε να εξασφαλίσει την επένδυση του  και να μεγιστοποιήσει το όφελος του από αυτήν. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας της προβλεπόμενης συναλλαγής, της σκοπιμότητας των όρων και των επιπτώσεων επί των μερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έτσι, με την ολοκλήρωση του Νομικού Ελέγχου είμαστε σε θέση να παράσχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης στόχου ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση του αγοραστή και περιορίζοντας τους μελλοντικούς κινδύνους αυτής.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη είτε μέσω πάγιας συνεργασίας είτε κατά περίπτωση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων. Έχουμε αναλάβει τη σύσταση και διαρκή νομική παρακολούθηση διαφόρων ειδών εταιρειών, εθνικών και αλλοδαπών και συνεχώς επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας μέσω μίας υψηλών προδιαγραφών αυξανόμενης πελατείας στο χώρο των Επιχειρήσεων. Οι γνώσεις και η εμπειρία μας μετουσιώνονται σε σκληρή δουλειά και άκρατο επαγγελματισμό για την χάραξη των στόχων και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων για κάθε Εταιρεία που επιθυμεί έναν έμπιστο συνεργάτη στο πλευρό της.

ΡΗΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ...

Η επιτυχημένη πορεία στον τομέα των επιχειρήσεων τα τελευταία 15 χρόνια ήταν σύμμαχος της εξέλιξής μας. Εφαρμόζουμε ένα ειδικό μοντέλο νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εσωτερική νομική υπηρεσία, καλύπτοντας το σύνολο των νομικών τους αναγκών, όσο και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με οργανωμένο νομικό τμήμα, προς κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών. Μέσω της μακράς εμπειρίας μας στην εμπορική πραγματικότητα υλοποιούμε το όραμά μας να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω των αρχών της προληπτικής δικηγορίας, τις οποίες επιδιώκουμε να μεταδώσουμε και στους πελάτες μας. Άλλωστε η υψηλού κύρους σταθερή πελατεία μας είναι η καλύτερη απόδειξη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

Πολλοί επιχειρηματικοί μας πελάτες, ασχολούνται με την εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή αγαθών, με αποτέλεσμα το γραφείο μας να έχει αποκτήσει εξαιρετική εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη τέτοιων συμβάσεων και το χειρισμό δικαστικών αντιδικιών που κατά καιρούς προκύπτουν.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ

Αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρείν αποτελούν και τα Εμπορικά Σήματα που διακρίνουν υπηρεσίες και προϊόντα. Εθνικά, κοινοτικά και διεθνή σήματα αποτελούν το διαβατήριο των εταιρειών για την προβολή και την προώθηση τους και φυσικά στο σημείο αυτό το γραφείο μας συμβουλεύει και καταχωρεί και προστατεύει τα σήματα των πελατών του. Το γραφείο μας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα που μπορεί να ελλοχεύει πίσω από τα Εμπορικά Σήματα. Η συστηματική δουλειά και η τεχνογνωσία καθίστανται  καταλύτες στην αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος και αποδίδουν τους μέγιστους καρπούς για τους πελάτες μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην καθοδήγηση επιχειρήσεων γύρω από ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance), τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης χρέους και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 

Η ορθή νομική διαχείριση των χρηματοροών αποτελεί νευραλγικό σημείο βιώσιμης ανάπτυξης μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας την αδιασάλευτη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όπως βλέπουμε αποτελούν τον κανόνα τα τελευταία χρόνια.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας έδιδε πολύ μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου, καθώς ήταν και είναι δυνατόν να προξενήσει πλήθος προβλημάτων, πολύ πριν η φορολογική διοίκηση γίνει πιο μεθοδική και επιθετική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί εκατοντάδες φορολογικά νομοθετήματα, τα οποία απαιτούν υψηλή ειδίκευση και επιμέλεια για την αντιμετώπιση τους. Για το λόγο αυτό το γραφείο μας έχει σταθερή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο και φοροτεχνικούς, ώστε να παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες και διασταυρωμένες πληροφορίες στους πελάτες μας.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αναλαμβάνουμε την δικαστική διαπίστωση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που έδωσαν στους δανειστές σημαντικά νομικά εργαλεία για την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων τους, τις οποίες έχουμε ήδη εφαρμόσει στην πράξη με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ένα από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητάς μας, καθώς οι νομικές διεργασίες ενώπιον των δικαστηρίων δεν αποδίδουν πάντα τους αναμενόμενους καρπούς. Έτσι η σωστή χρήση του πολύπλευρου αυτού εργαλείου δίνει τη δυνατότητα να μετουσιώνονται σε έμπρακτα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

Ειδική περίπτωση, λόγω της πολυνομίας και της αυστηρής γραφειοκρατίας που τις διέπει αποτελούν οι υποθέσεις απαιτήσεων κατά των φορέων του Δημοσίου. 

Το γραφείο μας διαθέτει κορυφαία γνώση και εμπειρία στο θέμα, έχοντας ήδη εκδικάσει επιτυχώς εκατοντάδες σχετικές δίκες και έχει παράγει συγκεκριμένη νομολογία υπέρ των πελατών του. Από τους τομείς δραστηριότητας του γραφείου μας που μας καθιέρωσαν στην δικαστηριακή πραγματικότητα με επιτυχή αποτελέσματα που δικαιώνουν την προσήλωση και την εργατικότητά μας στο μέγιστο βαθμό παρά την απαιτητικότητα των νομικών ζητημάτων που σωρεύονται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

για Ιδιώτες

Βασικότερη αρχή για εμάς είναι να σταθμίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προβούμε στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν οι ιδιαίτερα χρονοβόρες καταστάσεις ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, περιττές για την επίλυση μιας υπόθεσης.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με τη διαμεσολάβηση μας, οι πελάτες μας απαλλάσσονται από τη δοκιμασία συναλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, αποφεύγοντας την γραφειοκρατία και τις πολυδαίδαλες διοικητικές πράξεις απολαμβάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των σύνθετων υποθέσεων τους με την ασφάλεια ότι ένα επιτελείο έμπειρων επιστημόνων διαχειρίζεται με τον ευχερέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις προσωπικές τους υποθέσεις. Η εμπειρία του γραφείου μας μετουσιώνεται σε ουσιαστική προσφορά στη διαχείριση των υποθέσεών σας και σας οπλίζει με ένα χρήσιμο και έμπιστο συνεργάτη.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναπόφευκτό, όπως η ίδια η ζωή, συνδράμουμε τους πελάτες μας στη διευθέτηση των προσωπικών τους υποθέσεων είτε προληπτικά είτε μεταγενεστέρως, προκειμένου να απαλλαγούν από το διαχειριστικό και γραφειοκρατικό φορτίο που συνεπάγεται η κληρονομική διαδοχή.

Επιπλέον στις συνήθεις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης των κληρονομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματική δικαστική υποστήριξη για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο φαινομενικά απλός θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης για τις περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αδυνατούν πλέον να επιμεληθούν τις υποθέσεις τους, απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, λειτουργικό σχεδιασμό, υπεύθυνη διαχείριση και ανθρώπινη προσέγγιση. 

Έχοντας αντιμετωπίσει όλο το φάσμα περιπτώσεων Δικαστικής Συμπαράστασης είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους οικείους των ανθρώπων αυτών και να αντιμετωπίζουμε με την εμπειρία μας τον ανθρώπινο παράγοντα σε συνδυασμό με τη νομική μας κατάρτιση για την διεκπεραίωση μιας σύνθετης νομικής κατάστασης, όπως η Δικαστική Συμπαράσταση .

ΑΓΟΡΑ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ορθά κατά τη γνώμη μας καταργήθηκε η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς είχε μεταβάλει το δικηγόρο σε αναγκαίο «κακό» για τον πολίτη. Εντούτοις, συναλλαγές δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ απαιτούν την ενεργή εμπλοκή δικηγόρων, γεγονός που τροφοδοτεί τον πελάτη μας με το αίσθημα ασφάλειας ότι θα αποφευχθούν πιθανές επιζήμιες για εκείνον συνέπειες μέσω της έμπειρης δικής μας παρέμβασης .

Επίσης για όσους πελάτες μας διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία ή για πελάτες μας που ζουν στο εξωτερικό παρέχουμε τη δυνατότητα συνολικής διαχείρισης της περιουσίας τους, καλύπτοντας με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες και τη φορολογική διαχείριση της.