Ιδιώτες

A. CONSULTING

Αρχές Διαχείρισης

Βασικότερη αρχή για εμάς είναι να σταθμίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προβούμε στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν οι ιδιαίτερα χρονοβόρες καταστάσεις ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, περιττές για την επίλυση μιας υπόθεσης. Σταθμίζοντας τα δεδομένα εφαρμόζοντας πιστά τις αρχές της δεοντολογίας σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο μέρος χαράσσουμε την πορεία ευχερούς διαχείρισης της υπόθεσής σας.

one

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαμεσολάβηση – Διαχείριση Υποθέσεων (Νέος Τομέας)

 

Με τη διαμεσολάβηση μας, οι πελάτες μας απαλλάσσονται από τη δοκιμασία συναλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, απολαμβάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των σύνθετων υποθέσεων τους με την ασφάλεια ότι ένα επιτελείο έμπειρων επιστημόνων διαχειρίζεται με τον ευχερέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις προσωπικές σας υποθέσεις.

B. LITIGATION
Αρχές Διαχείρισης

Η μακρά εμπειρία μας έχει καταδείξει ότι η πολυνομία και οι σύνθετες διαδικασίες ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης προκαλούν σύγχυση στο μέσο πολίτη. Βασικότερη αρχή για εμάς είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτών και δικαίου, σταθμίζοντας τον έντονο ψυχολογικό παράγοντα που συναντάμε συχνά σε υποθέσεις διαπροσωπικού χαρακτήρα, να αξιοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις πληροφορίες που μας παρέχονται και να χαράσσουμε από κοινού την στρατηγική της υπόθεση προκρίνοντας το αίσθημα ασφάλειας σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες μας αποβάλλουν την όποια αβεβαιότητα και κατανοούν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος και πώς θα τις αξιοποιήσουμε για το συμφέρον τους.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
Κληρονομικό Δίκαιο

Αναπόφευκτό, όπως η ίδια η ζωή, συνδράμουμε του πελάτες μας στη διευθέτηση των προσωπικών τους υποθέσεων είτε προληπτικά είτε μεταγενεστέρως, προκειμένου να απαλλαγούν από το διαχειριστικό και γραφειοκρατικό φορτίο που συνεπάγεται η κληρονομική διαδοχή.

Επιπλέον στις συνήθεις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης των κληρονομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματική δικαστική υποστήριξη για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Δικαστική Συμπαράσταση

 

Ο φαινομενικά απλός θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης για τις περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αδυνατούν πλέον να επιμεληθούν τις υποθέσεις τους, απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, λειτουργικό σχεδιασμό, υπεύθυνη διαχείριση και ανθρώπινη προσέγγιση.

 

Έχοντας αντιμετωπίσει όλο το φάσμα περιπτώσεων Δικαστικής Συμπαράστασης είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους οικείους των ανθρώπων αυτών.

289703-BooksPHOTOSCREATIVECOMMONS-1320941606-913-6
Αγορά – Μίσθωση Ακινήτων / Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ορθά κατά τη γνώμη μας καταργήθηκε η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων στις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς είχε μεταβάλει το δικηγόρο σε αναγκαίο κακό για τον πολίτη. Εντούτοις, συναλλαγές δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ απαιτούν την ενεργή εμπλοκή δικηγόρων.

Επίσης για όσους πελάτες μας διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία ή για πελάτες μας που ζουν στο εξωτερικό παρέχουμε τη δυνατότητα συνολικής διαχείρισης της περιουσίας τους, καλύπτοντας με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες και τη φορολογική διαχείριση της.