Επαγγελματίες

Α. CONSULTING

Αρχές Διαχείρισης

 

Στο γραφείο μας  εφαρμόζουμε τις αρχές της προληπτικής δικηγορίας. Με την πρακτική αυτή επιδιώκουμε να επιτρέψουμε σε μια επιχείρηση να αναπτύξει συστήματα, με τα οποία να αποφεύγει, να διαχειρίζεται, να περιορίζει ή να ελαχιστοποιεί τη νομική ευθύνη από επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τις επιχειρηματικές απώλειες από απάτες και επισφαλείς απαιτήσεις. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για νομικά έξοδα που διαφορετικά θα προέκυπταν για την υπεράσπιση των απαιτήσεων ή για την αποκατάσταση των επισφαλών απαιτήσεων.Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με ορθό νομικό προγραμματισμό, ενδελεχή προσυμβατικό έλεγχο και τη στενή παρακολούθηση και συνδρομή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

708X495-01

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

– Νομικοί Έλεγχοι (Due Diligence)

 

Στο πλαίσιο της μακράς μας ενασχόλησης με το εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο το γραφείο μας έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη δραστηριότητα του και στους Νομικούς Ελέγχους (Legal Due Diligence) που προηγούνται στο πλαίσιο είτε χρηματοδότησης μιας επιχείρησης είτε επένδυσης σε αυτή άλλοτε δια εξαγοράς και άλλοτε δια συγχωνεύσεως.

Η μακρά μας δικαστηριακή εμπειρία, μας επιτρέπει να έχουμε βαθιά γνώση των τρόπων ανώμαλης εξέλιξης των έννομων σχέσεων και μας δίδει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για το σχεδιασμό, διενέργεια και τελική αξιολόγηση των πορισμάτων του νομικού ελέγχου. Κυρίως, όμως, μας επιτρέπει να παράσχουμε τις κατάλληλες λύσεις προς τον επενδυτή, ώστε να εξασφαλίσει την επένδυση του  και να μεγιστοποιήσει το όφελος του από αυτήν. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας της προβλεπόμενης συναλλαγής, της σκοπιμότητας των όρων και των επιπτώσεων επί των μερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Προς το σκοπό αυτό η διαδικασία νομικού ελέγχου δεν αφορά μόνο την επαλήθευση των παρεχόμενων πληροφοριών, αλλά και την ανίχνευση  σημαντικών πληροφοριών που δεν παρασχέθηκαν. Είναι, επίσης, μια αναζήτηση ενδείξεων για το πού θα πρέπει να στοχεύει η περαιτέρω έρευνα και αξιολόγηση. Για κάθε περίπτωση ετοιμάζουμε ειδική λίστα ελέγχου της δέουσας επιμέλειας όπου εξειδικεύουμε τις περιοχές αναζήτησης,  εμβαθύνουμε την  έρευνα  και αξιολογούμε τα παρεχόμενα έγγραφα.

Παρόλο που ο νομικός έλεγχος δεν μπορεί να αποκαλύψει ή να ποσοτικοποιήσει κάθε κίνδυνο στη συναλλαγή, εντούτοις με την ολοκλήρωση του είμαστε σε θέση να παράσχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης στόχου ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση του αγοραστή και περιορίζοντας τους μελλοντικούς κινδύνους αυτής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

– Δίκαιο Εταιρειών & Εμπορικών Συμβάσεων

 

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη είτε μέσω πάγιας συνεργασίας είτε κατά περίπτωση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων. Έχουμε αναλάβει τη σύσταση και διαρκή νομική παρακολούθηση διαφόρων ειδών εταιρειών, εθνικών και αλλοδαπών.

– Αντιπροσώπευση και Διανομή

 

Πολλοί επιχειρηματικοί μας πελάτες, ασχολούνται με την εμπορική αντιπροσώπευση και διανομή αγαθών, με αποτέλεσμα το γραφείο μας να έχει αποκτήσει εξαιρετική εξειδίκευση και εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη τέτοιων συμβάσεων και το χειρισμό δικαστικών αντιδικιών που κατά καιρούς προκύπτουν.

– Δίκαιο Σημάτων

 

Αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρείν αποτελούν και τα Εμπορικά Σήματα που διακρίνουν υπηρεσίες και προϊόντα. Εθνικά, κοινοτικά και διεθνή σήματα αποτελούν το διαβατήριο των εταιρειών για την προβολή και την προώθηση τους και φυσικά στο σημείο αυτό το γραφείο μας συμβουλεύει και καταχωρεί και προστατεύει τα σήματα των πελατών του.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η μακρά εμπειρία μας, μας έχει διδάξει ότι οι ανωτέρω συνιστώσες πέραν της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τους προσθέτουν ένα ακόμα στοιχείο που διακρίνει τις υπηρεσίες μας.
Εταιρική Χρηματοδότηση και Διαχείριση Χρέους

 

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην καθοδήγηση επιχειρήσεων γύρω από ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance), τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης χρέους και υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

Η ορθή νομική διαχείριση των χρηματοροών αποτελεί νευραλγικό σημείο βιώσιμης ανάπτυξης μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας την αδιασάλευτη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες

Φορολογικό Δίκαιο

Το γραφείο μας έδιδε πολύ μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου, καθώς ήταν και είναι δυνατόν να προξενήσει πλήθος προβλημάτων, πολύ πριν η φορολογική διοίκηση γίνει πιο μεθοδική και επιθετική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί εκατοντάδες φορολογικά νομοθετήματα, τα οποία απαιτούν υψηλή ειδίκευση και επιμέλεια για την αντιμετώπιση τους.

Για το λόγο αυτό το γραφείο μας έχει σταθερή συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο και φοροτεχνικούς, ώστε να παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες.

Β. LITIGATION

Η προληπτική δικηγορία περιορίζει αλλά δεν αποκλείει το γεγονός ότι οι υποθέσεις τελικώς θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και το γραφείο μας είναι πάντοτε έτοιμο στην περίπτωση αυτή να παράσχει άμεση, δυναμική και αποτελεσματική δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες και επίπεδα, διαχειριζόμενοι εκατοντάδες δίκες ετησίως. Είναι προφανές ότι το γραφείο μας όλα τα θέματα της συμβουλευτικής δικηγορίας είναι σε θέση να τα υποστηρίξει δικαστηριακά αν χρειαστεί. Εξ άλλου η επιτυχία μας στη συμβουλευτική δικηγορία έχει ως βάση της τη μακρά δικαστηριακή μας εμπειρία.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απαιτήσεις κατά Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

 

Ειδική περίπτωση, λόγω της πολυνομίας και της αυστηρής γραφειοκρατίας που τις διέπει αποτελούν οι υποθέσεις απαιτήσεων κατά των φορέων του Δημοσίου.

 

Το γραφείο μας διαθέτει κορυφαία γνώση και εμπειρία στο θέμα, έχοντας ήδη εκδικάσει επιτυχώς εκατοντάδες σχετικές δίκες και έχει παράγει συγκεκριμένη νομολογία υπέρ των πελατών του.

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων – Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναλαμβάνουμε την δικαστική διαπίστωση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρηματικών απαιτήσεων με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που έδωσαν στους δανειστές σημαντικά νομικά εργαλεία για την ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων τους, τις οποίες έχουμε ήδη εφαρμόσει στην πράξη με εντυπωσιακά αποτελέσματα.